Skattlegging ved sal av landbrukseigedom - Jæren Regneskapslag

Fagartikkel

Skattlegging ved sal av landbrukseigedom
Vilkår for å selge eiendommen skattefritt
Det er 4 vilkår som må alle må være oppfylt samtidig for å kunne selge en landbrukseiendom skattefritt:
  • En må ha eid eiendommen i mer enn 10 år
  • Eiendommen må kunne karakteriseres som alminnelig gårdsbruk/skogbruk
  • Kjøpesummen må ikke være høyere enn 75 % av takstverdien på eiendommen
  • En må selge til en arving

Vilkåret om å ha eid eiendommen i mer enn 10 år pleier ikke å by på så store problem. En behøver ikke å ha bodd på gården i alle disse årene, det er kun spørsmål om hvor lenge en har eid gården.

Alminnelig gårdsbruk/skogbruk er et litt verre begrep å forholde seg til. Motstykket vil ofte være spesialproduksjon. Som eksempel på spesialproduksjon kan nevnes veksthusgartneri og pelsdyrfarm. Annen bruk enn tradisjonell jordbruks- eller skogbruksdrift regnes heller ikke som alminnelig gårdsbruk. Eksempel her er gårdsturisme, campingplass m.m. Gårdsbruk hvor driften er varig nedlagt kommer heller ikke inn under begrepet alminnelig gårdsbruk.

Konsekvensen av at eiendommen ikke regnes som alminnelig gårdsbruk/skogbruk, er at salget alltid vil være skattepliktig. Noen eiendommer er slik at en finner en kombinasjon av alminnelig gårdsbruk/skogbruk og spesialproduksjon. I så fall kan deler av eiendommen være skattefri og andre deler skattepliktig.

Kjøpesummen for den faste eiendommen må ikke være høyere enn 75% av takstverdien. Her må en huske på å trekke fra kapitalisert verdi på eventuell borett, før en beregner hvor høy kjøpesummen kan være.

Arving er i denne sammenheng definert som alle som teoretisk kunne vært arving etter selger. Det vil i praksis si at slektninger så langt ut som søskenbarn av selger kan kjøpe gården skattefritt. Svigerdatter og svigersønn er ikke arving og omfattes dermed ikke av fritaket. Konsekvensen er at dersom en velger å overdra til datter og svigersønn sammen, så vil den delen (halvparten) som faller på svigersønn være skattepliktig.

Skatteplikt – salg av bolighuset kan likevel være skattefritt
I et skattepliktig salg er det også flere forhold en skal være klar over. For det første vil likevel den del av salget som gjelder våningshuset oftest være skattefritt på grunn av den vanlige regelen om at salg av bolig er skattefritt dersom en har bodd et av de 2 siste åra i huset. Videre vil skattleggingen av jord, skog og kårhus bli noe begrenset på grunn av regler om oppregulering av inngangsverdi ved skattepliktig salg av alminnelig gårdsbruk/skogbruk som kom i 2005. For driftsbygninger er det vanlig skatteplikt, og gevinsten blir regnet ut som differansen mellom salgsvederlag og bokført verdi.

Full beskatning eller kapitalbeskatning?
Som annen realisasjon av eiendom vil selve skatteprosenten variere etter om en regnes som næringsdrivende eller ikke. For den som driver gården vil gevinsten regnes som vanlig inntekt og vil kunne «komme på toppen» av annen inntekt med relativt høy marginalskatt. På motsatt side kan en bortforpakter regnes som ikke-næringsdrivende og han vil da slippe med 28% skatt på gevinsten. Den næringsdrivende kan etter visse regler fordele gevinsten skattemessig på flere år, det kan ikke bortforpakteren.
 

Alle fagartikler: