Lease eller kjøpe? - Jæren Regneskapslag

Fagartikkel

Lease eller kjøpe?
Kva er leasing?
Når du leaser, leiger du utstyret frå leasingselskapet for ein avtala periode. Det er altså leasingselskapet som er eigar av utstyret.

Leiga dekker renter og avdrag, i tillegg vert det berekna moms, samt termingebyr.

Ved inngåing av leasingkontrakt, vert det som oftast kravd ei forskotsleige før ein kjem fram til berekningsgrunnlaget for leasinga, jf. nedanfor. Leasingbeløpet vert berekna som forskotsvis annuitet, dvs. du betaler eit likt beløp pr. termin beståande av sum renter og avdrag.

Brutto fakturabeløp
- merverdiavgift
= investert kapital

- forskotsleige (max 35%)
= berekningsgrunnlag

Det er to former for leasing:
1. Finansiell leasing
 • ordinær leasing, vert nedbetalt til kr. 0, eller
 • med restverdi, som vert betalt delvis ned Kunden betalar alle driftsutgifter​
   
2. Operasjonell leasing
 • Vert kombinert med tenester m.m. som t.d. rekvisita, vedlikehald og forsikring, dvs. inkluderar ein del av driftsutgiftene
 • Kan seiast opp på kort varsel
 • Som regel leverandøren som er bortleaser
   
Når leasingperioden er ferdig, kan objektet:
 • leverast tilbake
 • leasast vidare til redusert leige, vanlegvis ei månadsleige pr. år
 • kunden kan be om å få kjøpe ut objektet. Pris kan ikkje avtalast på førehand, i praksis er kjøpesummen 1-3 månadsleiger

Kva kan leases?
Leasingobjektet må vera eit sjølvstendig objekt som må kunne flyttast, og det må kunne avskrivast for leasingselskapet.

Driftsbygningar vil difor vera problematiske å lease. For å kunne godkjenne leasing av husdyrinnreiing og liknande må den ikkje vera bolta eller skrudd fast i golvet, den må vera lett flyttbar og ikkje tilpassa eit bestemt husdyrrom. I praksis betyr dette at fjerning av leasingobjektet ikkje må øydelegge bygget.

Når skal du lease eller låne?
Leasing er mest aktuelt:
 • for leasingperiode 3-6 år. Kortare leasingperiode gjev for store likvide utlegg tidleg i perioden
 • ved høgt rentenivå
 • ved låg avskrivingssats=lang avskrivingstid for investeringsobjektet
 • ved høg marginalskatt (over grensa for toppskatt), då vil leasing redusere inntekta og dermed toppskatten

Andre moment å ta med i vurderinga:
 • leasing krev god likviditet i leasingperioden
 • ved lån med pant i fast eigedom til objektet vert det normalt oppnådd lågare lånerente enn leasingrente. Dersom du bare har ledig pant i lausøyre, kan det oppnåast lågare leasingrente enn lånerente
 • leasingrenta er høgare enn renta du vil kunne oppnå på ledig eigenkapital
 • leasing krev normalt ikkje pant, og belastar dermed ikkje låneramen

Ved leasing må du vera OBS på:
 • leasing er ikkje skattesparande dersom du ikkje får nytta jordbruksfrådraget. Dvs. ved overskot i primærnæring under kr. 328.500 vil ein miste jordbruksfrådrag. Då bør ein ikkje lease.
 • desto seinare på året investeringa vert gjort, desto meir lønsamt vert det å låne til investeringa. Du får full saldoavskriving anten du investerer 05.01, eller 30.12., medan leasingfrådraget vert gjort ut frå tal månader avtalen gjeld.
 • at leasingselskapet alltid vil legge mva på terminleiga, uavhengig av type objekt og uavhengig av om leaser vil kunne få frådrag for denne leiga. Dermed vil leasing i utgangspunktet bli 25% dyrare for ein leaser som ikkje får frådrag for mva.

Når må/bør du velje lån i staden for leasing?
 • når investeringsobjektet ikkje er ei sjølvstendig eining/objekt, dvs. når:
  • objektet ikkje kan flyttast
  • objektet skal føyast saman med noko anna
  • det er behov for oppgradering av objektet i leasing/eigarperioden
 • meget lang levetid for objektet
 • for ikkjeavskrivbare objekter
 • ønsker valfridom med omsyn til tilbakebetaling
  • Raskare nedbetaling av lån, eller selje utstyret tidlegare enn først planlagt
  • Forlenge nedbetalinga av lånet
 

Alle fagartikler:

Arkiv

29.10.2019
Bilhold i næring kan i noen tilfelle være et skattemessig minefelt, og det er derfor viktig å ha en oversikt over de viktigste reglene og problemstillingene.
 
17.02.2017
Regnskapsbransjen er inne i en rivende utvikling. Årsaken er ny teknologi som i større grad kobler sammen kunders og leverandørers økonomisystem.
 
06.07.2016
I 2015 ble det innført utbytteskatt for aksjonær i aksjeselskap ved opptak eller utvidelse av lån fra selskapet. Regelendringen ble gjort gjeldende fra og med 07.10.2015.
 
12.02.2016
Vi må alle gjøre valg fra tid til annen. De ulike valgene vil kunne endre drifta av garden på ulike måter – på godt og på vondt. Endringer kan være stimulerende og gi en ny glød, men de kan også være truende
 
02.12.2015
Som rekneskapskontor opplever vi nokre gonger at kontantsalg av grønsaker, poteter, egg og anna varesalg ikkje er tilstrekkeleg dokumentert. Ved eit eventuelt bokettersyn vil manglande dokumentasjon av kontantsalg ofte føre til betydelege skjønnsmessige inntekts- og avgiftstillegg. Artikkelen gjev ei kortfatta oversikt over regelverket kring kontantsal.
 
30.11.2015
I noen tilfeller blir den aktive driften på et gårdsbruk avviklet og erstatet med mer eller mindre passiv bortleie av hele eller deler av gården. I artikkelen ser vi på skattemessige konsekvenser ved opphør av aktiv drift, og hvordan man kan tilpasse seg for å opprettholde fradragsrett for utgifter på gården etter opphør. I noen tilfeller blir den aktive driften på et gårdsbruk avviklet og erstatet med mer eller mindre passiv bortleie av hele eller deler av gården. I artikkelen ser vi på skattemessige konsekvenser ved opphør av aktiv drift, og hvordan man kan tilpasse seg for å opprettholde fradragsrett for utgifter på gården etter opphør.
 
29.11.2015
Som fylgje av bruksrasjonaliseringa i landbruket, og god tilgang på arbeid utanfor næringa, har det blitt meir og meir vanleg med heil eller delvis utleige av landbrukseigedomar. Artikkelen tek for seg reglar og problemstillingar knytta til skatte- og avgiftsmessig behandling av forskjellige former for utleige for eit enketpersonføretak, med spesielt fokus på utleige i tilknyting til landbruket. I tillegg vert det drøfta korleis ein kan tilpasse seg for å oppnå ein gunstig skatte- og avgiftsmessig posisjon i utleigeverksemda.
 
29.11.2015
Gruppeinndelte fjøs er framtidsretta og fleksible separate bygg med fokus på god logistikk og framtidig utviding. Kapitalbelastninga blir fordelt over fleire år, men gjev noko høgare total byggekostnad. Kostnadsnivået for nytt fjøs kan påverkast ved medvitne val av løysingar.
 
29.11.2015
Et moderne produksjonsanlegg til melkeproduklsjon skal være rasjonelt. Det skal være mulig å produsere mange kg melk pr. arbeidstidme i fjøset uten å bli overarbeidet. Det skal også være mulig å utvikle anlegget slik at det hele tiden er up to date. Det krever en god og gjennomtenkt logistikk.
 
29.11.2015
Med dagens regler kan jordbruksfradraget gi en skattebesparelse på inntil kr. 46.950. Jordbruksfradraget utgjør derfor et viktig element i optimaliseringen av næringsinntekt for primærnæring. Arikkelen gir en oversikt over regelverket for jordbruksfradrag, og drøfter mulighetene for å tilpasse seg dette regelverket.
 
29.11.2015
Det kan være aktuelt å selv importere varer og tjenester fra utlandet. Artikkelen belyser viktige sider ved import av varer og tjenester generelt, og for landbruksforetak spesielt.
 
22.11.2015
Fram til i dag har samdrifter i landbruket stort sett vært etablering innen melkeproduksjon og drift av maskinstasjoner. Men en samdrift kan ogsåvære høyst aktuelt ved driftssamarbeid innen andre produksjoner og andre samarbeidsproduksjoner med økonomisik formål. Artikkelen tar for seg praktiske sider ved etablering av samdrift.
 
21.11.2015
Etablering av aksjeselskap (AS) er aktuelt for mange som skal starte nytt føretak i forhold til risiko, skatt, avgift og eigarstruktur. Du kan også starte som enkeltpersonføretak, og seinare skattefritt omdanne til AS. For landbruket kan AS også vera aktuell selskapsform, men dette vil få økonomiske og skattemessige konsekvensar for føretaket.
 
20.11.2015
Ved de fleste familieoverdragelser unngås oftest skattlegging på salg av den faste eiendommen. Gevinst på salg av løsøre (buskap, maskiner og varelager) er alltid skattepliktig. Reglene for skattlegging av salg av landbrukseiendom er relativt kompliserte, slik at en bør søke faglig rådgivning og hjelp ved salg av landbrukseiendom.
 
19.11.2015
Ny pensjonsreform har gjort det mindre interessant og lønsamt å spara til pensjonsalderen ved å betala meir skatt enn nødvendig. Det er meir gunstig å vurdere private forsikringsordningar eller anna sparing fram mot pensjonsalderen.
 
18.11.2015
God oversikt og styring av produksjonen og økonomi er avgjerande for å lukkast i drifta av garden/landbruksføretaket. Dette er krevjande - både for nye gardbrukarar som nyleg har overteke, på bruk når nye investeringar skal gjennomførast, og for føretak med stor og omfattande produksjon der marginane er viktige. Budsjett med løpande måling mot rekneskapet er svært viktige styringsverktøy.
 
17.11.2015
Kva er leasing? Når er det aktuelt å finansiere ny investering med leasing i staden for å låne?
 
< Tilbake