Import av varer og tjenester - Jæren Regneskapslag

Fagartikkel

potet shutterstock 204192010red3
Import av varer og tjenester
Hvorfor import?
Import av varer og tjenester kan være økonomisk interessant av flere grunner. En sterk kronekurs gjør det nå relativt billig å handle i utlandet. Man unngår i tillegg fordyrende mellomledd, og kombinert med at det er relativt ukomplisert å importere varer, kan dette være en lønnsom handel. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å importere varer som ikke forhandles i Norge.

Når man vurderer lønnsomheten ved import, må man selvsagt ta høyde for importkostnadene utenom selve varekjøpet, for eksempel reise og opphold, frakt/transport og fortollingsgebyr.

Utenom biler, matvarer og nytelsesmidler, vil de aller fleste varer fra utlandet være tollfrie.

Forskjellige typer import
For et vanlig landbruksforetak vil det være mest aktuelt å importere maskiner, redskaper og utstyr. For gartnerier kan det være aktuelt med import av planter, emballasje og forbruksmateriell. Det er heller ikke uvanlig at bygningsmaterialer til veksthus blir importert.

Det er også mulig å importere tjenester fra utlandet, i form av arbeidskraft. I de tilfellene der arbeidskraften ikke blir behandlet som lønn, skal leverandør beregne norsk merverdiavgift på sine tjenester. Dette kan skje enten ved at leverandør har en såkalt norsk representant, som fakturerer og innkrever merverdiavgift, eller ved at leverandør har opprettet et såkalt NUF – Norsk Utenlandsk Foretak.

Innførsel og fortolling
Ved innførsel til landet, må varene fortolles. Det må betales innførselsesmerverdiavgift, og dette beløpet beregnes på samme måte som vanlig merverdiavgift, normalt 25% av varenes verdi. Varenes verdi blir omregnet til norske kroner, ut fra valutakursen på tidspunktet for innførsel.

Oppgjør av merverdiavgiften
Merverdiavgiften kan gjøres opp på to ulike måter. Dersom man har tollkreditt, vil merverdiavgiften betales på etterskudd via en månedlig faktura fra Tolletaten. Dersom man driver import i stort omfang, vil det være en stor fordel med tollkreditt. Vareinnførselen glir lettere, og i tillegg får man en nesten ”gratis” kreditt. Man må kun betale en liten kredittgodtgjørelse.

Enhver næringsdrivende kan søke om tollkreditt. Vilkåret er at man er kredittverdig og er registrert i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak er normalt kun registrert i Enhetsregisteret, og for å få tollkreditt må man dermed registreres i Foretaksregisteret. Dette koster for tiden kr. 2.193 ved elektronisk søknad eller kr. 2.742 ved papirsøknad.

Dersom man ikke har tollkreditt, må merverdiavgiften betales før varene kan tas inn i landet. I praksis skjer dette ved at den næringsdrivende må foreta en bankoverføring av skyldig merverdiavgift til transportør eller speditør. Man får fakturaen tilsendt etter at avgiften er betalt.

Andre importkostnader
I tillegg til selve varekjøpet vil det normalt også tilkomme andre kostnader ved importen.

Utgifter til reise/opphold, frakt/transport og speditør kan komme opp i betydelige beløp, og disse utgiftene må medtas i betraktningen i forhold til lønnsomheten ved import.

Ved kjøp av store varekvanta kan man i noen tilfeller forhandle seg fram til at leverandør betaler fraktkostnaden til Norge.

Ved import av landbruksmaskiner, må det foreligge veterinærattest, og denne koster rundt kr. 1- 1.500.

Risikomomenter ved import
Handel i utlandet kan skje via flere kanaler: Direkte oppmøte, ved netthandel eller direkte kontakt pr. telefon eller e-post med utenlandsk leverandør.

Ved kjøp av nye og kurante varer vil det normalt ikke være nødvendig med personlig oppmøte.

Når det gjelder kjøp av brukte maskiner og redskaper, vil det imidlertid være knyttet stor risiko til å kjøpe usett eller uten en grundig besiktigelse av varen(e). Brukt utstyr kjøpt i utlandet, som i ettertid viser seg å være i dårlig forfatning, er ingen god situasjon for kjøper. Brukt utstyr selges normalt som ”as is”, og handelen vil da ikke kunne omgjøres.

Traktorer vil normalt ha en garantitid fra fabrikk på 1 år. Ved kjøp av brukte traktorer som er 1-3 år gamle, vil det i slike tilfeller kunne være lønnsomt å tegne maskinskadeforsikring, da unngår man store kostnader ved et eventuelt motorhavari.

Nødvendige regnskapsbilag
Ved importkjøp må følgende dokumenter innleveres som regnskapsbilag:
  • Innførselsesdeklarasjon, med varebeskrivelse og beregning av merverdiavgift
  • Faktura fra og betalingsbilag til utenlandsk leverandør
  • Faktura fra speditør/befrakter/transportør
  • Eventuelt faktura fra Tolletaten (ved tollkreditt)
  • Faktura fra norsk representant (eller NUF) på eventuelle importerte tjenester

Innførselsesdeklarasjonen skal være underbilag til tollkredittfaktura, eller til fakturaen fra den som har krevd inn merverdiavgiften (speditør, befrakter eller transportør).

Mer informasjon på internett
For mer informasjon om import kan man gå inn på Tolletatens hjemmeside: www.toll.no
 

Alle fagartikler: